Privacy Statement

Conn-Active Coaching, gevestigd aan Past. Laevenstraat 21 6311AR  Ransdaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.conn-active.nl
Past. Laevenstraat 21
6311AR  Ransdaal
+31 (0)611871920


M.Geraeds is de Functionaris Gegevensbescherming van Conn-Active Coaching Zij is te bereiken via info@conn-active.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Conn-Active Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Conn-Active Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Conn-Active Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Conn-Active Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Conn-Active Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Conn-Active Coaching) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Conn-Active Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar
  • Gegevens van opdrachtgevers: 7 jaar na de laatste activiteit, zodat Conn-Active Coaching u op basis van eerdere activiteiten kan blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen Amplitia
  • Uw coachingsdossier: 2 jaar na beëindiging van de begeleiding. Conn-Active coaching vernietigt als onderdeel van het coachingsdossier tevens uw contactgegevens. Mocht u openstaan voor later contact, dan kunt u dat laten weten en schriftelijk bevestigen

Delen van persoonsgegevens met derden

Conn-Active Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Conn-Active Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Conn-Active Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Conn-Active Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@conn-active.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Conn-Active Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Conn-Active Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@conn-active.nl